Monday, August 29, 2011

May ketong

funny doctor
Doctor JokesDoktor: "Mrs. ano daw po ba ang sakit ng anak ninyo?"


Mrs.: May ketong daw po.


In-examine ng doktor ang balat ng pasyente. Wala siyang makitang senyales ng ketong. Tumawag pa siya ng isang Dermatologist para mag-examine nang husto. Wala talaga.
funny doctor check up joke
Funny Doctor Check up


Doktor: "Mrs. sigurado po ba kayong ketong ang Sakit ng bata?"


Mrs.: "Eh iyon po ang sabi ng doktor niya dati. Mataas daw po ang ketong sa ihi dahil may diabetes."

Doktor: "Ah ketone po yon! (Ang positive ketone sa Ihi ay senyales ng kumplikasyon ng diabetes.)

Friday, August 26, 2011

Ultraman, where are you when Tsunami hit Japan???

These are my funny image collection...

Ultraman, where are you when Tsunami hit Japan???
Funny image of  Ultraman

Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

Wednesday, August 17, 2011

Voicemail sa langit?

Voicemail sa langit?
Angel Funny pose
Ano kaya ang mangyayari kung ang Diyos ay naglagay ng Voice mail kapag tayo ay magdadasal sa kanya?

Salamat sa pagtawag sa langit.


Para sa Ingles pindutin ang 1
Para sa mga Espanyol pindutin ang 2
Para sa lahat ng iba pang mga wika, pindutin ang 3

Mangyaring pumili ng isa sa mga sumusunod na pagpipilian:
Pindutin ang 1 para sa kahilingan
Pindutin ang 2 para sa pagpapasalamat
Pindutin ang 3 para sa mga reklamo
Pindutin ang 4 para sa lahat ng iba

Ikinalulungkot ko, ang lahat ng aming mga anghel at mga Santo ay abala sa pagtulong sa iba pang makasalanan ngayon. Gayunpaman, ang iyongpanalangin ay mahalaga sa amin at ito'y amin sasagutin kapag itoy natanggap na namin.  Mangyari lamang na manatili sa linya.

Kung nais mo na makipag-usap sa:

Diyos, pindutin ang 1
Si Jesus, pindutin ang 2
Banal na espiritu, pindutin ang 3

Upang mahanap ang isang minamahal na itinalaga sa langit pindutin ang 5, pagkatapos ay ipasok ang kanyang social security # sundan ng  pound sign.

(Kung nakatanggap ka ng isang negatibong tugon, paki-hang up at i-dial ang area code 666)

Para sa pagpapareserba sa langit, mangyaring ipasok ang John sundan ng  mga numerong, 3 16.

Para sa mga sagot sa mga mapag-angil na mga katanungan tungkol sa mga dinosaurs, buhay at iba pang mga planeta, mangyaring maghintay hanggang dumating ka sa langit para sa mga pagtutukoy.

Nakita sa aming mga computer na ikaw ay nagdasal sa araw na ito, paki-hang up at tumawag muli bukas.

Ang Opisina ay sarado na ngayon at para sa katapusan ng linggo upang obserbahan ang relihiyosong araw.

Kung ikaw ay tatawag matapos ang mga oras at kailangan emerhensiyang tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na pastor.

Salamat sa iyo at magkaroon ng isang mabuting araw.


English translated:Voicemail in heaven?
Angel funny playing guitar pose
Thank you for calling heaven.
For English press 1
For Spanish press 2
For all other languages, press 3
Please select one of the following options:
Press 1 for request
Press 2 for thanksgiving
Press 3 for complaints
Press 4 for all others

I am sorry, all our Angels and Saints are busy helping other sinners right now. However, your prayer is important to us and we will answer it in the order it was received. Please stay on the line.
If you would like to speak to:
God, press 1
Jesus, press 2
Holy spirit, press 3
To find a loved one that has been assigned to heaven press 5, then enter his social security # followed by the pound sign.
(If you receive a negative response, please hang up and dial area code 666)

For reservations to heaven, please enter JOHN followed by the numbers, 3 16.
For answers to nagging questions about dinosaurs, life and other planets, please wait until you arrive in heaven for the specifics.

Our computers show that you have already been prayed for today, please hang up and call again tomorrow.
The office is now closed for the weekend to observe a religious holiday.
If you are calling after hours and need emergency assistance, please contact your local pastor.
Thank you and have a heavenly day.

Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

Saturday, August 13, 2011

Ulam joke

Ulam joke
Mangga with Bagoong
Intoy: Ano ulam nyo?


Pugo: Blanched leafy vegie with crushed sweet tomato in sparkling salted seafood!


Intoy: Wow! Ang Sarap naman nun! Ano yun?


Pugo: Talbos ng kamote at bagoong na may pinisang kamatis. Kayo anong ulam nyo??


tuyo joke
tuyo with kamatis
Intoy: Fish Fillet De El Nino.


Pugo: Sosyal! Ano yun??


Intoy: Tuyo pare..


har har har!! :P


Not a filipino and can't relate? Please use the google translator on the upper right side of this page.

Short Jokes

Don't Forget To Join Our Community
×
bloggerWidget